Mr.Tom Lương's Bedroom

16:32 11/10/2019

T O M ' S - B E D R O O M Từng dự án mà Indust đảm nhiệm đều được thiết kế cá nhân hoá theo tính cách và phong cách sống của mỗi khách hàng, để họ được trải nghiệm không gian sống một cách đúng nghĩa và đúng giá trị. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần đam mê và cống hiến cho thứ được gọi là “nghệ thuật của sự bền vững”.

<p>Location: 26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam<br />
Project Year: 2019<br />
Area: 26 m2<br />
Designed by: Indust Interior<br />
Arc. Viet Linh<br />
Arc. Duy Anh<br />
Arc. Quang Mai<br />
More Infomation: https://indust.vn/portfolio/mr-tom-luongs-bedroom-26-hang-bai/<br />
——<br />
Contact: 090.220.0408 - Mr. Linh or 097.299.7892 - Mr. Hiếu<br />
Email: hi@indust.vn<br />
Website: <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Findust.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR03PrvvE3LDPoGH1aE7o7zCzoCaRI1xkhk7LN2oWm73vWV0cbdDPYo5-L4&h=AT3wlSmRfxy9K4_VnAQGY8aCf8OVxHayVug5dIotmCdvEAgWpdeO_sd8uTp-i9YV9UeNpqKAXtwYO_EUnMypYF_QfKbBZp54zToPxApu5XnZ-LcDEKJxzAEU1yPdpKIvHbHkgU59F4Jd9yaqb53PrHtJaHvP3S_-7lmJwXkfb-dwdP0flKneYY14hBCASVrJyWb7grSbFHkBGjgkawNbpR4EGAQ1cEJ2ra1S7fGXBc2UVr3YTz-0BN2h29vzInVRYw_upEGxc34kK1RgW_tqSL5s_sFxtIuyfsFOj3l7SQ7MqEy8PXD6QRgMGBW_8YaQaV4vr_iLkQDrNY-FmajBMGhsAusjDM_-MOaO_rMMdkv7w4Hei2SqGayGXQCEq-g3T_H2ToXAAyqjsq0I2_C7GK0O52XP9TqK3CIE-_ThFPSQReHvwjcRxDPI62-T0v08c5heLCH-EzuB0tyu-h_RIA6qXfm0R4_3AR9B9g1bLCoiY_JQtv3il9DOhwaT3HBsl-obm-HTuZfYz4wERjeFwmBDLQq4WRXHxw-1o5ropgnvU_f8lGWCgrhXlDaLu52c0svw37utvoWOHAZBDbAFh-a-r5jVL7tU9ZxBkey0mFvnj4qhNw9Sak20CKhFr2itiuNnThXjwWSoKjCzLKhqxRpeL3wkKp8cKYChcfcITkKkQbqg-hYFX4AlmbntOUnM8-iBcMyTLmDZpUeY37Vu-s3QzkqmbYIor_fEnK_aTQ" rel="noopener nofollow" target="_blank">https://indust.vn</a></p>

<p>Location: 26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam<br />
Project Year: 2019<br />
Area: 26 m2<br />
Designed by: Indust Interior<br />
Arc. Viet Linh<br />
Arc. Duy Anh<br />
Arc. Quang Mai<br />
More Infomation: https://indust.vn/portfolio/mr-tom-luongs-bedroom-26-hang-bai/<br />
——<br />
Contact: 090.220.0408 - Mr. Linh or 097.299.7892 - Mr. Hiếu<br />
Email: hi@indust.vn<br />
Website: <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Findust.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR03PrvvE3LDPoGH1aE7o7zCzoCaRI1xkhk7LN2oWm73vWV0cbdDPYo5-L4&h=AT3wlSmRfxy9K4_VnAQGY8aCf8OVxHayVug5dIotmCdvEAgWpdeO_sd8uTp-i9YV9UeNpqKAXtwYO_EUnMypYF_QfKbBZp54zToPxApu5XnZ-LcDEKJxzAEU1yPdpKIvHbHkgU59F4Jd9yaqb53PrHtJaHvP3S_-7lmJwXkfb-dwdP0flKneYY14hBCASVrJyWb7grSbFHkBGjgkawNbpR4EGAQ1cEJ2ra1S7fGXBc2UVr3YTz-0BN2h29vzInVRYw_upEGxc34kK1RgW_tqSL5s_sFxtIuyfsFOj3l7SQ7MqEy8PXD6QRgMGBW_8YaQaV4vr_iLkQDrNY-FmajBMGhsAusjDM_-MOaO_rMMdkv7w4Hei2SqGayGXQCEq-g3T_H2ToXAAyqjsq0I2_C7GK0O52XP9TqK3CIE-_ThFPSQReHvwjcRxDPI62-T0v08c5heLCH-EzuB0tyu-h_RIA6qXfm0R4_3AR9B9g1bLCoiY_JQtv3il9DOhwaT3HBsl-obm-HTuZfYz4wERjeFwmBDLQq4WRXHxw-1o5ropgnvU_f8lGWCgrhXlDaLu52c0svw37utvoWOHAZBDbAFh-a-r5jVL7tU9ZxBkey0mFvnj4qhNw9Sak20CKhFr2itiuNnThXjwWSoKjCzLKhqxRpeL3wkKp8cKYChcfcITkKkQbqg-hYFX4AlmbntOUnM8-iBcMyTLmDZpUeY37Vu-s3QzkqmbYIor_fEnK_aTQ" rel="noopener nofollow" target="_blank">https://indust.vn</a></p>

<p>Location: 26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam<br />
Project Year: 2019<br />
Area: 26 m2<br />
Designed by: Indust Interior<br />
Arc. Viet Linh<br />
Arc. Duy Anh<br />
Arc. Quang Mai<br />
More Infomation: https://indust.vn/portfolio/mr-tom-luongs-bedroom-26-hang-bai/<br />
——<br />
Contact: 090.220.0408 - Mr. Linh or 097.299.7892 - Mr. Hiếu<br />
Email: hi@indust.vn<br />
Website: <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Findust.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR03PrvvE3LDPoGH1aE7o7zCzoCaRI1xkhk7LN2oWm73vWV0cbdDPYo5-L4&h=AT3wlSmRfxy9K4_VnAQGY8aCf8OVxHayVug5dIotmCdvEAgWpdeO_sd8uTp-i9YV9UeNpqKAXtwYO_EUnMypYF_QfKbBZp54zToPxApu5XnZ-LcDEKJxzAEU1yPdpKIvHbHkgU59F4Jd9yaqb53PrHtJaHvP3S_-7lmJwXkfb-dwdP0flKneYY14hBCASVrJyWb7grSbFHkBGjgkawNbpR4EGAQ1cEJ2ra1S7fGXBc2UVr3YTz-0BN2h29vzInVRYw_upEGxc34kK1RgW_tqSL5s_sFxtIuyfsFOj3l7SQ7MqEy8PXD6QRgMGBW_8YaQaV4vr_iLkQDrNY-FmajBMGhsAusjDM_-MOaO_rMMdkv7w4Hei2SqGayGXQCEq-g3T_H2ToXAAyqjsq0I2_C7GK0O52XP9TqK3CIE-_ThFPSQReHvwjcRxDPI62-T0v08c5heLCH-EzuB0tyu-h_RIA6qXfm0R4_3AR9B9g1bLCoiY_JQtv3il9DOhwaT3HBsl-obm-HTuZfYz4wERjeFwmBDLQq4WRXHxw-1o5ropgnvU_f8lGWCgrhXlDaLu52c0svw37utvoWOHAZBDbAFh-a-r5jVL7tU9ZxBkey0mFvnj4qhNw9Sak20CKhFr2itiuNnThXjwWSoKjCzLKhqxRpeL3wkKp8cKYChcfcITkKkQbqg-hYFX4AlmbntOUnM8-iBcMyTLmDZpUeY37Vu-s3QzkqmbYIor_fEnK_aTQ" rel="noopener nofollow" target="_blank">https://indust.vn</a></p>

<p>Location: 26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam<br />
Project Year: 2019<br />
Area: 26 m2<br />
Designed by: Indust Interior<br />
Arc. Viet Linh<br />
Arc. Duy Anh<br />
Arc. Quang Mai<br />
More Infomation: https://indust.vn/portfolio/mr-tom-luongs-bedroom-26-hang-bai/<br />
——<br />
Contact: 090.220.0408 - Mr. Linh or 097.299.7892 - Mr. Hiếu<br />
Email: hi@indust.vn<br />
Website: <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Findust.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR03PrvvE3LDPoGH1aE7o7zCzoCaRI1xkhk7LN2oWm73vWV0cbdDPYo5-L4&h=AT3wlSmRfxy9K4_VnAQGY8aCf8OVxHayVug5dIotmCdvEAgWpdeO_sd8uTp-i9YV9UeNpqKAXtwYO_EUnMypYF_QfKbBZp54zToPxApu5XnZ-LcDEKJxzAEU1yPdpKIvHbHkgU59F4Jd9yaqb53PrHtJaHvP3S_-7lmJwXkfb-dwdP0flKneYY14hBCASVrJyWb7grSbFHkBGjgkawNbpR4EGAQ1cEJ2ra1S7fGXBc2UVr3YTz-0BN2h29vzInVRYw_upEGxc34kK1RgW_tqSL5s_sFxtIuyfsFOj3l7SQ7MqEy8PXD6QRgMGBW_8YaQaV4vr_iLkQDrNY-FmajBMGhsAusjDM_-MOaO_rMMdkv7w4Hei2SqGayGXQCEq-g3T_H2ToXAAyqjsq0I2_C7GK0O52XP9TqK3CIE-_ThFPSQReHvwjcRxDPI62-T0v08c5heLCH-EzuB0tyu-h_RIA6qXfm0R4_3AR9B9g1bLCoiY_JQtv3il9DOhwaT3HBsl-obm-HTuZfYz4wERjeFwmBDLQq4WRXHxw-1o5ropgnvU_f8lGWCgrhXlDaLu52c0svw37utvoWOHAZBDbAFh-a-r5jVL7tU9ZxBkey0mFvnj4qhNw9Sak20CKhFr2itiuNnThXjwWSoKjCzLKhqxRpeL3wkKp8cKYChcfcITkKkQbqg-hYFX4AlmbntOUnM8-iBcMyTLmDZpUeY37Vu-s3QzkqmbYIor_fEnK_aTQ" rel="noopener nofollow" target="_blank">https://indust.vn</a></p>

<p>Location: 26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam<br />
Project Year: 2019<br />
Area: 26 m2<br />
Designed by: Indust Interior<br />
Arc. Viet Linh<br />
Arc. Duy Anh<br />
Arc. Quang Mai<br />
More Infomation: https://indust.vn/portfolio/mr-tom-luongs-bedroom-26-hang-bai/<br />
——<br />
Contact: 090.220.0408 - Mr. Linh or 097.299.7892 - Mr. Hiếu<br />
Email: hi@indust.vn<br />
Website: <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Findust.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR03PrvvE3LDPoGH1aE7o7zCzoCaRI1xkhk7LN2oWm73vWV0cbdDPYo5-L4&h=AT3wlSmRfxy9K4_VnAQGY8aCf8OVxHayVug5dIotmCdvEAgWpdeO_sd8uTp-i9YV9UeNpqKAXtwYO_EUnMypYF_QfKbBZp54zToPxApu5XnZ-LcDEKJxzAEU1yPdpKIvHbHkgU59F4Jd9yaqb53PrHtJaHvP3S_-7lmJwXkfb-dwdP0flKneYY14hBCASVrJyWb7grSbFHkBGjgkawNbpR4EGAQ1cEJ2ra1S7fGXBc2UVr3YTz-0BN2h29vzInVRYw_upEGxc34kK1RgW_tqSL5s_sFxtIuyfsFOj3l7SQ7MqEy8PXD6QRgMGBW_8YaQaV4vr_iLkQDrNY-FmajBMGhsAusjDM_-MOaO_rMMdkv7w4Hei2SqGayGXQCEq-g3T_H2ToXAAyqjsq0I2_C7GK0O52XP9TqK3CIE-_ThFPSQReHvwjcRxDPI62-T0v08c5heLCH-EzuB0tyu-h_RIA6qXfm0R4_3AR9B9g1bLCoiY_JQtv3il9DOhwaT3HBsl-obm-HTuZfYz4wERjeFwmBDLQq4WRXHxw-1o5ropgnvU_f8lGWCgrhXlDaLu52c0svw37utvoWOHAZBDbAFh-a-r5jVL7tU9ZxBkey0mFvnj4qhNw9Sak20CKhFr2itiuNnThXjwWSoKjCzLKhqxRpeL3wkKp8cKYChcfcITkKkQbqg-hYFX4AlmbntOUnM8-iBcMyTLmDZpUeY37Vu-s3QzkqmbYIor_fEnK_aTQ" rel="noopener nofollow" target="_blank">https://indust.vn</a></p>

Location: 26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Project Year: 2019
Area: 26 m2
Designed by: Indust Interior
Arc. Viet Linh
Arc. Duy Anh
Arc. Quang Mai
More Infomation: https://indust.vn/portfolio/mr-tom-luongs-bedroom-26-hang-bai/
——
Contact: 090.220.0408 - Mr. Linh or 097.299.7892 - Mr. Hiếu
Email: hi@indust.vn
Website: https://indust.vn

  • Hà Nội
  • 450,000,000

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận